دکتر مهدی اسکندری

ریاست موسسه

سعید یعقوبی

معاونت آموزش

محسن عرب اسمعیلی

مدیریت آموزش

محسن صنحتی

کارشناس آموزش

زهرا عامری

دبیرخانه و بایگانی

محمود حسین زاده

حراست

محسن غلامی

مالی و اداری