قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد جهت دریافت عدم تکرار

2
1424

نکته مهم

جهت دریافت فایل عدم تکرار ابتدا به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

www.pishine.irandoc.ac.ir

و پس از ثبت نام، فایل عدم تکرار خود را دریافت و به موسسه تحویل دهید.

2 نظر

پاسخ دادن به آریا لغو پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here