پذیرش دانشجو بدون آزمون 97

پذیرش دانشجو بدون آزمون

در رشته های کارشناسی ناپیوسته

حقوق قضایی

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار

حسابداری -

مدیریت بازرکانی -

مدیریت صنعتی

و کاردانی حسابداری و کامپیوتر