قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد

قابل توجه دانشجویان مقـــطع ارشــــد :


جهت به تصویب رساندن پایان نامه، ابتدا موضوع پایان نامه خود را در آدرس :

http://pishineh.irandoc.ac.ir

ثبت و نسبت به دریافت عدم تکرار اقدام نمایید.

در انتها پرینت عدم تکرار را به همراه پروپوزال خود به موسسه تحویل دهید.