امـــور فــــارغ التحـــصیلان

 

   

    دانشجویانی که در شرف فارغ التحـــــصیلی هستند فقط در روزهای شـــــنبه و یک شــــنبه به آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است کلیه امور فارغ التحصیلی فقط در این دو روز ( شنبه و یک شنبه ) صورت می پذیرد.