امـــور فــــارغ التحـــصیلان

 

   

    دانشجویانی که در شرف فارغ التحـــــصیلی هستند فقط در روزهای شـنبه و یک شـنبه به آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است کلیه امور فارغ التحصیلی فقط در این دو روزشنبه و یک شنبه )صورت می پذیرد.