صـــدور معـــافیت تحصیــلی

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر - متولدین 1376 و ماقبل از آن

  کلیه دانشجویان پسر متولد 1376، اعم از ورودی های سال تحصیلی گذشته و یا سال 1396، هرچه سریعتر جهت تکمیل فرم درخواست معافیت تحصیلی به امور دانشجوئی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است تمامی عواقب ناشی از عدم مراجعه دانشجو جهت صدور این درخواست و مشکلات پس آن، به عهده شخص دانشجو می باشد.