اطلاعیــــه دانشجویان مشــــروطی

 

   در صورتی که دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای بار دوم و دانشجویان کارشناسی پیوسته بیش از ســـه بار متوالی و یا چهــار بار غیر متوالی مشروط شوند باید جهت ثبت نام و تقاضای طرح پرونده در شورای بررسی موارد خاص :

به سایت www.msrt.ir "سامانه جامع دانشگاهی"  درخواست بررسی موارد خاص، مراجعه و ثبت نام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پیگیری، دانشجو از مؤسسه اخراج خواهد شد.