دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

1- یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید

2- مبلغ 20.000 تومان بابت واریز به حساب امور فارغ التحصیلان سمنان

3- مبلغ 1.000 تومان بابت ابطال تمبر

4- تکمیل نمودن فرم تسویه و فارغ التحصیلی