شـماره حسـاب مــؤسسه

بانک ملت

شعبه خیابان تهران - ابتدای کمربندی پایین

شماره حساب  :

47279104/85

 شماره کارت مجازی  : 

6104-3379-9803-4100

شماره تماس و آدرس

کانال تلگرام


 

کانال موسسه

UniversityBarayand@

----------

کانال بسیج موسسه

Basij_Barayand@