تماس با ما

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
شاهرود - شهرک دانشگاه - خیابان پژوهش -ابتدای خیابان نیایش - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی برایند شاهرود 3614898547

تلفن: 02332397825-26-27

فکس: 02332397827

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:
شماره داخلی های موسسه
نام   مستقیم
معاونت آموزش   1
مدیریت آموزش   2
گروه حسابداری، مدیریت و حقوق   4
گروه کامپیوتر و روانشناسی   5
مالی   3
فکس   6
   
کــــانال موُسسه

Telegram.me/universitybarayand