آئین نامه های آموزشی

 

 روی لینک زیر کلیک نمایید

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته