خانه تماس با ما

تماس با ما

جزئیات تماس

تلفن های مستقیم و داخلی:

۳۲۳۹۷۸۲۵ – ۰۲۳

۳۲۳۹۷۸۲۶ – ۰۲۳

۳۲۳۹۷۸۲۷ – ۰۲۳

  • معاونت آموزش – داخلی (۱)
  • مدیریت آموزش – داخلی (۲)
  • گروه مدیریت، حسابداری و حقوق – داخلی (۴)
  • گروه کامپیوتر و روانشناسی – داخلی (۵)
  • فکس – داخلی (۶)

تلفن حراست موسسه:

۳۲۳۹۳۰۲۲ – ۰۲۳

پست الکترونیکی:

barayandamir@yahoo.com

آدرس موسسه

آدرس پستی:

شاهرود – خیابان پژوهش – خیابان دکترعلی شریعتی-موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی برآیند شاهرود

کد پستی: ۳۶۱۴۸۹۹۹۹۸

شماره حساب: ۴۷۲۷۹۱۰۴/۸۵

شماره کارت مجازی:

۴۱۰۰ – ۹۸۰۳ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

نقشه

پیام ارسال کنید!

    - Advertisement -

    آخرین مقالات