امور اداری - علوم اقتصادی

کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی-اسلامی کاردانی پیوسته امور اداری  

رشته حقوق

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - علوم ثبتی

رشته ی حسابداری

کارشناســی ارشــــد حســابداری کارشناســی پیوســته حســابداری کارشناســـی ناپیوســـته حســـابداری کاردانی پیوسته حســابداری بازرگانی    

رشته ی روانشناسی

 کارشناسی پیوسته روانشناسی  

رشته ی مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت -بازاریابی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  مدیریت صنعتی

رشته ی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT                          

پذیرش دانشجو بدون آزمون 96

پذیرش دانشجو بدون آزمون در رشته های کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار حسابداری - مدیریت بازرکانی - مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری و کامپیوتر

1234567
سخن بزرگان
آدرس موسسه : شهرک دانشگاه - خیابان پژوهش - ابتدای نیایش
شماره تماس های موسسه : 27-32397825-023
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی برایند شاهرود