شـماره حسـاب مــؤسسه

بانک ملت

شعبه خیابان تهران - ابتدای کمربندی پایین

شماره حساب  :

47279104/85

 شماره کارت مجازی  : 

6104-3379-9803-4100

تـــقویم آمـــــوزشی 96-95

 

شماره تماس و آدرس

منــــاطق دیــــدنی شــــاهرود

امور اداری - علوم اقتصادی

کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی-اسلامی کاردانی پیوسته امور اداری  

رشته حقوق

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - علوم ثبتی

رشته ی حسابداری

کارشناســی ارشــــد حســابداری کارشناســی پیوســته حســابداری کارشناســـی ناپیوســـته حســـابداری کاردانی پیوسته حســابداری بازرگانی    

رشته ی روانشناسی

 کارشناسی پیوسته روانشناسی  

رشته ی مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  مدیریت صنعتی

رشته ی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT                            

پذیرش دانشجو بدون آزمون 95

پذیرش دانشجو بدون آزمون در رشته های کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار حسابداری - مدیریت بازرکانی - مدیریت صنعتی

1234567
سخن بزرگان
آدم توانا ، از درون بدترین شرایط ، کاخ خوشبختی برای خود می سازد . حکیم ارد بزرگ
از شنیدن آهنگ ها ، داستانها و رویدادهای غم انگیز ، دوری کنیم . حکیم ارد بزرگ
تجربه بالاتر از علم است . ابوعلی سینا